Formularz kontaktowy

 

22 8942800

dostępny 09:00 – 17:00

Adres: 02-785 Warszawa ul. Puszczyka 9

Email biuro@zycom.pl

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych:

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę firmy jest Zycom Polska Sp. z o.o. z siedzibą 02-785 Warszawa ul.Puszczyka 9. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@zycom.pl oraz listownie na powyżej podany adres (dalej jako: Administrator).
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej firmy Zycom Polska Sp. z o.o. oraz na potrzeby przyszłych działań marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (dalej jako: u.o.d.o.), a od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu zgłoszenia przez Państwa chęci zaprzestania przetwarzania.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan także prawo do uzyskania kopii danych osobowych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@zycom.pl oraz listownie na adres siedziby biura w Warszawie wskazany powyżej.
5. Posiada Pani/Pana prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności u.o.d.o. oraz RODO).
6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem tj. przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym